Trang chủ

Luật doanh nghiệp

Luật kế toán

Tư vấn doanh nghiệp

Tra cứu MST

Kinh doanh

Thư viện online

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin miễn phí

Muốn giải thể công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

0/5 (0 votes)
- 4

So với thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần, thì thủ tục giải thể công ty cổ phần có phần phức tạp hơn. Giải thể công ty cổ phần không chỉ chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động…

Muốn giải thể công ty cổ phần cần những thủ tục gì?

Vậy muốn giải thể công ty cổ phần cần những thủ tục gì? Hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm những gì? Bài viết dưới đây Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ đến các bạn những vấn đề này một cách chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty cổ phần có thể hiểu là việc việc chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của công ty cổ phần đó trên thị trường theo ý chí của đại hội đồng cổ đông công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền.


1.1 Các quy định về giải thể công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể công ty cổ phần như sau:

a) Các trường hợp giải thể công ty cổ phần

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

1.2 Hồ sơ xin giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể công ty cổ phần;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

1.3 Mẫu thông báo giải thể công ty

Mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần phải có những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần

Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần tương đối phức tạp vì phải qua nhiều bước với nhiều công đoạn ở các cơ quan có thẩm quyền khác nhau.


2.1 Trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quyết định của doanh nghiệp

Theo Điều 202, Luật Doanh nghiệp 2020 Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

- Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần:

- Bước 2: Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

- Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Bước 4: Thanh toán các khoản nợ

Các khoản nợ của dohanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

- Bước 5: Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với Chi cục thuế nơi đặt địa chỉ chủ sở chính

- Bước 6: Đối với công ty CP có hoạt động xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp xin xác nhận không nợ thuế hải quan xuất nhập khẩu tại Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu Tổng cục hải quan.

- Bước 7: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp tại cơ quan Công An

- Bước 8: Tiến hành khóa mã tài khoản tại ngân hàng

- Bước 9: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Thủ tục giải thể công ty cổ phần trường hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Đối với trường hợp công ty cổ phần bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án thì thực hiện thủ tục giải thể theo trình tự:

- Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

- Bước 2. Công ty cổ phần phải triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông để ra quyết định giải thể và gửi quyết định giải thể đến các cơ quan: Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan quản lý thuế trực tiếp, Người lao động, Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp, Các chủ nợ.

- Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

- Bước 4: Doanh nghiệp tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán tất cả khoản nợ

- Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần theo quy định

- Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

3. Thủ tục trả con dấu khi giải thể công ty

Trong quy trình giải thể doanh nghiệp, sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cục thuế, doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Cơ quan Công an. Việc trả dấu cũng được thực hiện theo đúng trình tự quy định.


3.1 Bước 1: Soạn thảo hồ sơ trả dấu khi giải thể doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ gồm:

 • Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an trình bày rõ lý do cần trả dấu;
 • Bản sao Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức;
 • Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp;
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là người đại diện theo pháp luật.

3.2: Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ xin trả dấu, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại   Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu và tiến hành hủy con dấu của bạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết thủ tục trả con dấu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận thu hồi mẫu dấu.

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả thì bạn cần phải mang theo con dấu của công ty để nộp lại cho cơ quan công an.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Như đã chia sẻ, việc giải thể công ty tương đối phức tạp, cần thực hiện nhiều công đoạn với nhiều cơ quan có liên quan khác nhau. Nếu không có kinh nghiệm thì việc thực hiện rất dễ bị sai sót và mất nhiều thời gian của các bạn. Chính vì thế việc sử dụng dịch vụ giải thể công ty cổ phần là vô cùng cần thiết.

Nếu bạn đang tìm dịch vụ giải thể công ty uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt thì có thể liên hệ ngay với công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh. 


a) Tại sao nên chọn dịch vụ giải thể công ty của Tân Thành Thịnh?

Ưu điểm khi lựa chọn dịch vụ giải thể công ty tại Tân Thành Thịnh

 • Bạn được tư vấn đầy đủ và toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải thể.
 • Chi phí giải thể công ty cổ phần hợp lý và không phát sinh
 • Dịch vụ giải thể công ty cổ phần trọn gói, đạt kết quả như mong muốn với thời gian nhanh chóng.
 • Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ và thực hiện những thủ tục giải thể tại các cơ quan.
 • Được hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan

b) Cam kết dịch vụ

 • Được làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm
 • Hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng pháp luật
 • Chi phí hợp lý, được trao đổi ngay từ đầu, không phát sinh.

>> Các bạn xem thêm hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Tel: 028.3985.8888 - Hotline: 0909.54.8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN